Kalite Sistemi

MicrosoftTeams image 90

Integrity NDT, etkin bir kalite yönetim sistemini bağlılıkla sürdürmektedir.

Bu sistem, sahadaki ve ofisteki çalışmaların ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartı`nın gerekliliklerini yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

Mümkün olan durumlarda, kalite sistemimiz mevcut çevre, sağlık ve emniyet sistemleri ile entegre edilerek ve birbirleri ile çapraz referanslarla ilişkilendirilerek basit bir değerlendirme yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, OHSAS 45001:2018 ve ISO 14001:2015 standartlarının gereklilikleri yerine getirilerek iş güvenliği ve sağlığı ile çevre yönetim sistemleri uygulanmaktadır.

Kalite sisteminin etkin olarak uygulanabilirliği; düzenli olarak yapılan incelemeler, gözden geçirmeler ve denetimler ile sağlanır ve yazılı prosedürlerde yer alan gerekliliklerle karşılaştırılır. Gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunulur ve sonrasında etkinliği değerlendirilir.

Hizmet Gerçekleştirme Prensibi

INDT, tahribatsız muayene faaliyetlerini gerçekleştirirken müşteri beklentilerini eksiksiz karşılamak amacı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutar. Tahribatsız muayene faaliyetlerinde kaliteli hizmet sunmak ve müşteri odaklı çalışmak ve çözüm üretmek temel prensibidir.

INDT, sunmakta olduğu hizmetlerini, tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.

INDT’nin içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetilmektedir. Muayene personelimizin, kararlarını etkileyebilecek herhangi bir ticari, mali ya da diğer ilişki, etki ve baskılardan arınmış olmaları hayati önem taşımaktadır. Muayene faaliyetleri, şirket dışından kişi ve kurumların müdahale edemeyeceği şekilde bağımsız olarak yürütülür.

Sürekli İyileştirme

INDT; çalışanlarına, teknolojiye, iş süreçlerine bağlı olarak; çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine yaptığı yatırımlar ve eğitimler ile kurmuş olduğu yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi benimseyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

INDT, yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek, uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi taahhüt eder.

INDT, stratejik hedeflerine ulaşmak için yönetim sistemini benimsemiş, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, tüm paydaşlar ile etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, araştırma-geliştirme faaliyetlerini, kuruluşun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış, etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir şirket olmayı hedeflemiştir. Tüm birimler yönetim sistemi içerisinde üstün performansa odaklanan, faaliyetlerini uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun olarak yürüten, tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı, iyileştirme ve sürdürebilirliği performans göstergeleriyle izleyen kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.

Araştırma-Geliştirme Politikası:

 • Endüstrinin gelişmesine katkı sağlamak,
 • Araştırma ve geliştirme süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
 • Yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ile bilim ve teknoloji üretmek,

Yönetim Politikası

 • Açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik kurallara uygun bir yönetim tarzı ile hareket etmek,
 • Kurumsallaşmış ve rekabet gücüne sahip bir kuruluş olarak tüm paydaşlarla işbirliği ile toplum yararına projeler üreten, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir şirket olmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, tüm paydaşlar için kalite odaklı şirket ortamı oluşturmak,
 • Çalışanların INDT’ye ait olma bilinci ve gururu ile hareket etmelerini sağlamak,
 • Kuruluş içerisinde liyakata dayalı sistem kurmak ve geliştirmek,
 • Tüm paydaşlar ile bilgi paylaşımı yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir ortamı oluşturmak,
 • Doğa ve çevreye olan duyarlılığın gelişmesine katkıda

 

Görkem BAYTEN

Genel Müdür

Integrity NDT Mühendislik San. Tic. Ltd Şti. idari ve mali yönden hiçbir kişi, kuruluş ve/veya organizasyon ile bağı olmayan, bağımsız yeminli mali müşavir tarafından mali olarak denetlenen, bağımsız ve tarafsız bir muayene kuruluşudur.

Integrity NDT yönetimi olarak;

 • Muayene faaliyetlerimizi konuya taraf olan kesimlerden bağımsız olarak, objektif verilere dayalı, güvenilir ve ispatlanabilir bir şekilde yerine getirileceğini,
 • Muayene faaliyetlerini gerçekleştiren personelin bağımsızlık ve tarafsızlığının korunması için her türlü önlemin alınacağını,
 • Şirketimizin tarafsız ve bağımsızlığını etkileyecek her türlü davranıştan kaçınılacağını,
 • Muayene faaliyetlerimizi uluslararası standartlara bağlı kalarak, tecrübeli, yetkin ve sertifikalı personelimiz ile bağımsız, tarafsız ve saygılı bir şekilde gerçekleştireceğimizi,
 • Muayene sonuçlarımızın objektif delillere dayanacağını,
 • Muayene faaliyetlerimizde ana ilkelerimiz olan; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük ve saygı ilkelerine tam bağlı kalacağımızı,

Beyan ve Taahhüt ederiz.

Görkem Bayten

Genel Müdür

INTEGRITY NDT ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN HEDEFİ; yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

INTEGRITY NDT YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.

INTEGRITY NDT ÜST YÖNETİMİ; bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 • Kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
 • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,
 • INTEGRITY NDT faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
 • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

INTEGRITY NDT ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaşacaktır.

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı, INTEGRITY NDT’nin temel ilkeleridir.

Görkem Bayten

Genel Müdür

Integrity NDT yönetimi, çalışanlarının, müşterilerinin çalışanlarının, diğer müteahhit çalışanların ve halkın sağlık, emniyet ve iyiliğine en üst düzeyde önem verir.

Integrity NDT’nin politikası; emniyetli ve sağlıklı çalışma koşulları, ekipman ve iş sisteminin sağlanmasını ve sürdürülmesidir.

Sağlık ve emniyet; her yönetici, süpervizör ve çalışanın sorumluluğudur. Ancak genel sorumluluk şirket yöneticilerine aittir.

Başarılı emniyet performansının sağlanması, Integrity NDT yönetiminin sorumluluğu ve şirketin uzun dönemdeki hedef ve gayelerinin temelini oluşturur.

Sürekli iyileştirme kapsamında Integrity NDT olarak:

İŞ GÜVENLİĞİ KONULARININ ETKİN YÖNETİMİ İÇİN:

 • Bu politikanın uygulanabilmesi için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesi, sorumluluk alınması ve gerekli kaynakların ayrılması.
 • İş güvenliği ajandamız ve performansı konusunda iletişimin açıkça kurulabilmesi.
 • Geçerli kanun, yönetmelik ve endüstriyel standartlara uyum.
 • Yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve bakımı (OHSAS:18001)

RİSKLERİN EN AZA İNDİRGENMESİ İÇİN ETKİN YOLLARIN BULUNMASI İÇİN:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikelerin tanımlanarak önlenmesi, control edilmesi ve mümkün olan en düşük risk seviyesine indirgenmesi.

TÜM ÇALIŞANLARIN, TAŞERONLARIN VE MÜŞTERİLERİN DAHİL EDİLMESİ İÇİN:

 • Uygun bilgi, tanıtım ve eğitimlerin sağlanması.
 • İş güvenliği performansının yüksektilmesi için katılımın teşvik edilmesi.

PERFORMANSIMIZIN SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN:

 • Kayıtların takibinin ve analizinin yapılması.
 • Gözlem ve değerlendirme sonuçlarına göre geliştirmelerin uygulanması.
 • Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması.
 • Sistem yönetim performansımızın denetimi.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirerek uygunsuzlukların tekrar etmesinin önüne geçilmesi.
 • Olay ve kaza kayıtlarının takibi ve analizinin yapılması.

Bu beyannamede yer alan sorumlulukların yerine getirilmesi için yapılması gereken ödevlerinin farkında olarak, tüm şirket yönetici ve çalışanlarının öncelikli görevi olarak ele alacağını Integrity NDT yönetim kurulu onaylar ve kabul eder.

Görkem Bayten

Genel Müdür